Инсталиране на мълниеприемник с изпреварващо действие

ЗА ДА ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ, ОТ ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ Е ПРАВИЛНОТО МУ ИНСТАЛИРАНЕ

Както при всяка една система, така и при системата за защита от мълнии с мълниеприемник с изпреварващо действие, от основно значение е при монтажа да се спазват всички критерии, регламентирани в наредбите, за да бъде тя ефективна и за да изпълнява своята функция.

Свързахме се с фирма „Диком“ ООД, която е изяло специализирана в изграждането на мълниезащитни системи и предлага на българския пазар мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC на испанския производител AIDITEC SYSTEMS.
Ето какво споделиха с нас специалистите на „Диком“ ООД относно методите за правилно инсталиране на такъв вид системи:
Ефективността на мълниезащитната система с мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC /АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК AIDITEC/ се базира на няколко основни правила, залегнали в наредбите, които регламентират тази дейност, а имено:
1. За се осигури изкуствен път от земя към облак, така наречения възходящ лидер, активният мълниеприемник AIDITEC трябва да бъде инсталиран на мълниеносна мачта с височина предвидена така, че мълниеприемникът да бъде на минимална височина от 2.00 м. над най-високата точка от защитавания обект /сграда, съоръжение, и т.н./. Тук е много важно да се предвидят всички инсталирани съоръжения като антени, кули, конструкции и др.
2. Мълниеносната мачта /Носеща мачта/ на активния мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC е необходимо да бъде трайно подсигурена от корозия и да има благонадеждно укрепване, което да гарантира дългогодишна устойчивост при големи натоварвания от вятър или бури.
3. За да се гарантира надеждното отвеждане на атмосферния разряд /електрически разряд на мълнията/, връзката между активния мълниеприемник AIDITEC и заземителната уредба /заземителна инсталация/ се осъществява чрез два токоотвода. Позволява се токоотводът да бъде един, само когато проекцията на хоризонталния токоотвод е 1/3 от вертикалния или по-малко. При надвишаване на това съотношение – задължително е да са два.
4. За максимално надеждно и бързо освобождаване на електрическия заряд на мълнията, стойностите на заземителната инсталация /заземителна уредба/ по никакъв начин не бива да надвишават 10 ома.
5. Връзката между мълниезащитата и заземителната инсталация /отделно стоящи заземителни огнища/ се реализира в ревизионна (контролна кутия), задължително с разглобяемо клемно съединение /клема за връзка шина-проводник или др./.